WebMeeting

หัวข้อ ความหมาย
ExpectDate วันที่คาดว่างานจะเสร็จ , วันที่นัดส่งงาน , ถ้าเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบให้ใส่ "FYI"
Finish Date คือวันที่ส่งงาน , วันที่งานเสร็จ , "FYI" คือ แจ้งเพื่อทราบ
Subject

คือ หัวข้อ"ประชุม..." ให้ลงวันที่ในช่อง Finish Date เสมอ

Order By คือ ผู้ส่งงาน , ผู้แจ้ง ข้อความที่ต้องใส่คือ Email ของผู้สั่งงาน หรือผู้แจ้าเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อภาษาไทยหากมี 2 คนขึ้นไปใช้ "," คั้นระหว่าง Email โดยไม่ต้องเคาะหรือเว้นวรรค
Handle By คือผู้รับผิดชอบงาน ข้อความที่ต้องใส่คือ "all" หมายถึง ทุกๆ คน , Email ของผู้รับผิดชอบ ไม่ใช่ชื่อภาษาไทยหากมี 2 คนขึ้นไปใช้ "," คั้นระหว่าง Email โดยไม่ต้องเคาะหรือเว้นวรรค

อย่าลืม !
ติดตามหัวข้อการประชุมของคุณ ที่ยังไม่ลงวันที่
ในช่อง Finish Date นะคะ
เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโปรแกรมค่ะ

08 มีนาคม 2550

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณวรรณี วัฒนศักดิ์ศิริ โทรศัพท์ภายในเบอร์ 101